De Makelaar Van De Koper - Voor een huis dat klopt
print  Print deze pagina

Disclaimer

Lees eerst de gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen De voorwaarden) voordat u de website gaat gebruiken. Door deze website te gebruiken verklaart u kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met De voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met een of meerdere voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van deze website.

De voorwaarden

Algemeen
Deze website is samengesteld door “Hans Voorn BV” of te wel “De makelaar van de Koper”. Statutair gevestigd in BEEK aan de Julianalaan 22 en ingeschreven bij de KvK te MAASTRICHT onder nummer 14061271.

Gebruik
De gebruiker dient zich in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is onder meer niet toegestaan deze website te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Wet, de openbare orde of de goede zeden. In het bijzonder is het niet toegestaan het ter beschikking gestelde materiaal te kopiëren, dupliceren, te distribueren, te verspreiden, te wijzigen, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren. Het is slechts toegestaan om een hyperlink aan te brengen als deze de onderhavige website opent binnen de kaders van www.demakelaarvandekoper.nl.

Aansprakelijkheid en vrijwaring
Deze website is met grote zorg door ons samengesteld en wordt op gezette tijden geüpdate. Soms kan bepaalde informatie door tijdsverloop verouderd of onjuist zijn. Ook wordt er op deze site informatie van derden opgenomen waarover wij geen controle hebben. “Hans Voorn BV” kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van onjuistheden en/of onvolkomenheden ten aanzien van de gegeven informatie op deze website, noch ten aanzien van door middel van een hyper(text)link(s) of metatag(s) aan de onderhavige website verbonden websites van derden. “Hans Voorn BV” is voorts niet aansprakelijk schade voortvloeiend uit, of verband houdend met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van verkregen “cookies”, of materiaal dat op de website beschikbaar is. “Hans Voorn BV” is niet aansprakelijk voor de diensten of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de onderhavige website worden aangeboden.

Verder garandeert “Hans Voorn BV” niet dat de op de onderhavige website aangeboden informatie en materiaal up-to-date, accuraat en compleet is, dan wel het vrij van fouten, gebreken en/of virussen. Voor het oplossen van eventuele fouten en/of gebreken wordt geen garantie gegeven en ook wordt niet gegarandeerd dat virussen worden verholpen.

U vrijwaart “Hans Voorn BV” voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van overtreding of het niet naleven van “De voorwaarden”, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met, of voortvloeien uit uw gebruik van de onderhavige website.

Rechten van intellectuele eigendom
Copyright © De Makelaar van de Koper en/of Hans Voorn BV. Niets uit deze website, zowel tekstueel als grafisch, mag zonder uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt, vermenigvuldigd, opgeslagen in gegevensbestanden, etc. zulks in de breedste zin des woords. Afdrukken van pagina’s is enkel toegestaan voor persoonlijk en particulier gebruik.

Het is niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen en of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, het betreffende materiaal of delen daarvan te wijzigen of na te maken, noch op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van “Hans Voorn BV”.

Ingeval van inbreuk op deze rechten van intellectuele eigendom van “Hans Voorn BV” en/of haar leveranciers, behoudt “Hans Voorn BV” zich het recht voor om de door haar geleden schade op u te verhalen.

Overig
“Hans Voorn BV” behoudt zich het recht voor om “De voorwaarden” eenzijdig te wijzigen of aan te passen.
De voorwaarden vallen onder Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen “Hans Voorn BV” en derden naar aanleiding van “De voorwaarden” zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht.